logo

Đáp ứng theo chủ trương của Chính phủ, Ngày 29.9.2016, công ty TNHH TXP Việt Nam đã đăng ký và hoàn thiện thủ tục, quy trình và đã đăng ký thành công vào hệ thống đầu thầu điện tử quốc gia

 Dang ky hoan thanh